Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

DESPESES D’ENVIAMENT
DEVOLUCIONS NACIONALS
DEVOLUCIONS INTERNACIONALS
REEMBORSOS
FORMES DE PAGAMENT

Mitjançant aquest document s’estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des d’aquesta pàgina web, i de la qual és propietària i titular PAIR OF SHOES, SL, (en endavant, “PAIR OF SHOES”) amb domicili en la Plaça universidad 8, entlo 2,  CP: 08007 –Barcelona amb NIF: ESB62085477 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom: 32093 – foli: 109- full: B-206876- i les persones físiques i/o jurídiques (en endavant, “CONTRACTANT”) que manifestin la voluntat de comprar els esmentats productes mitjançant la sol•licitud realitzada via Internet a través d’aquest lloc web.

Aquestes sol•licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT ha de necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través d’aquest mateix lloc web les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol•licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre el PRESTADOR DEL SERVEI i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través d’aquest lloc web.

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE .-

Per les presents Condicions Generals, PAIR OF SHOES es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol•licitat a través del lloc web a canvi d’un preu cert.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara:

a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.

b) Que ha llegit, comprès i que accepta les presents condicions generals de contractació.

SEGONA. -ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS .-

PAIR OF SHOES es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la pàgina web en el moment que el CONTRACTANT adquireixi els corresponents productes.

CONDICIONS DE COMPRA

TERCERA DRETS I OBLIGACIONS PRESTADOR DEL SERVEI .-

3.1. Lliurament del producte .- PAIR OF SHOES es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’uneixen a les presents Condicions Generals. PAIR OF SHOES no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de comanda no s’ajustin a la realitat o hagin estat omesos.

3.1.1. En cas de manca de disponibilitat del producte sol•licitat, PAIR OF SHOES informarà d’aquest fet al CONTRACTANT i es comunicarà el retard previst per correu electrònic o al número de telèfon facilitat pel CONTRACTANT. Llavors PAIR OF SHOES podrà donar l’opció al CONTRACTANT de cancel•lar la seva comanda o comprar un article alternatiu que se li hagi pogut oferir. En cas de no rebre resposta s’entendrà que el CONTRACTANT desitja esperar al termini donat. En cas d’impossibilitat de subministrament del producte sol•licitat, ja sigui per falta de subministrament dels proveïdors de PAIR OF SHOES o per qualsevol altre motiu, igualment s’informarà d’aquest fet al CONTRACTANT i es procedirà a l’anul•lació de la seva comanda sense cap penalització, comprometent-PAIR OF SHOES a la devolució íntegra de l’import de la seva compra en un termini màxim de 14 dies, llevat condicions especials identificades, si escau, en la pròpia fitxa del producte.

3.1.2. Despeses d’enviament nacionals i internacionals: Certes despeses d’enviament aniran per compte i càrrec del comprador a nivell nacional i sempre a nivell internacional. A cada comanda de compra realitzat, aquest lloc web li informarà de les despeses d’enviament corresponents. En l’enllaç que s’exposa a continuació s’informa del cost dels enviaments i termini de lliurament estimat.

DESPESES D’ENVIAMENT

Els enviaments fora de la UE estan subjectes a taxes duaneres i impostos propis, que seran cobrats en el moment de la seva recepció per part de la companyia de transport.

PAIR OF SHOES NO ES FA CÀRREC DE LES DESPESES DERIVADES D’IMPOSTOS PROPIS DEL PAÍS O ZONA D’ENVIAMENT, AIXÍ COM TAXES DUANERES. CONSULTA AMB LA TEVA OFICINA DE DUANES SOBRE TAXES I IMPOSTOS D’IMPORTACIÓ.

3.2. Responsabilitat de PAIR OF SHOES .- En cap cas serà responsable en relació amb:

3.2.1. Els errors, retards en l’accés per part del CONTRACTANT a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’empresa. En tot cas, PAIR OF SHOES es compromet en la mesura possible a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

3.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

3.2.3. De la no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda.

3.3 Garanties:

3.3.1. PAIR OF SHOES garanteix que tots els productes disponibles per a la venda a la pàgina web, compleixen amb les normes internacionals i comunitàries aplicables a la seguretat dels productes.

3.3.2. La garantia s’aplica sempre que el producte que es lliura al CONTRACTANT, sigui utilitzat sota les condicions normals d’ús, com ara les que es descriuen en la informació posada a la disposició del CONTRACTANT. En cap cas es garanteix que el Producte subministrat sigui apte per respondre a un problema particular de l’usuari final.

3.3.3. PAIR OF SHOES no està obligat a indemnitzar al CONTRACTANT o tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provenen o que provinguin d’un deteriorament, o pèrdues de dades gravades per l’usuari final.

3.3.4. Si el producte presenta una suposada tara o defecte de fàbrica, si us plau faci’ns-ho saber. PAIR OF SHOES actuarà conforme les normatives obligatòries en matèria de garantia.

CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ I DESISTIMENT

DESISTIMEN

3.3.5. El CONTRACTANT té dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el CONTRACTANT o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns. Deurà en tot cas lliurar-nos els béns dins del termini de 14 dies comptat des de la confirmació de l’enviament, si ja han estat lliurats.

Si ja ha abonat els articles, rebrà un reemborsament que inclourà les despeses de lliurament estàndard i que exclourà les despeses de devolució dels articles, en cas d’haver-se generat aquestes despeses de devolució.

Si decidís quedar-se amb algun article i cancel·lar només parcialment la seva comanda, els costos de lliurament no es retornaran. Trobarà la Política de devolucions completa en nostres FAQ’S

3.3.6. Per a exercir el dret de desistiment , el CONTRACTANT haurà de notificar al PRESTADOR DE SERVEIS la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca, preferiblement mitjançant un correu electrònic a info.eshop@aro.es / eshop@aro.es en un termini no superior als 14 dies naturals des de la seva recepció, facilitant les següent dades:

Número de comanda:
Nom i Cognoms:
Model/s a retornar : (en el cas de més d’un model)
Motiu:
Horari i lloc de recollida: (no garantim que la recollida sigui exclusivament en l’horari especificat)

PAIR OF SHOES li comunicarà sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció d’aquest desistiment i la consegüent confirmació de recollida del producte (en l’adreça i horari indicats) a través d’un servei de transport extern per a la seva devolució fins al nostre magatzem.

Les despeses de transport generats de la devolució del producte (en el termini de desistiment) seran a càrrec de PAIR OF SHOES, sempre que no existeixi una dificultat per part del CONTRACTANT per a facilitar el lliurament del producte al servei de transport pertinent.

Per a un canvi de talla o color, el procés a seguir serà procedir amb la devolució del model inicialment adquirit, i realitzar una nova comanda a través de la botiga en línia.

En cas d’impossibilitat per part del CONTRACTANT de facilitar el lliurament del producte al servei de transport per a la seva devolució en els diferents intents que el servei de transport ofereix, el CONTRACTANT es farà càrrec de la devolució del producte al nostre magatzem (dues opcions):

a) Enviar el producte amb la caixa original, amb el servei de transport que triï, al nostre magatzem a SAX-Alacant, a la següent adreça:

PAIR OF SHOES, S.L.
POLíGONO INDUSTRIAL CASTILLO DE SAX,
C/ BARCELONA –NAVE PEGADA A ENVIALIA-
03630 SAX -ALICANTE-
(TELÉFONO: 966 967 113)

b) Posar-se en contacte amb el departament d’atenció al client a través del correu electrònic a info.eshop@aro.es / eshop@aro.es i sol·licitar un altre intent de recollida, el cost del qual es deduirà de la devolució de l’import (8 euros).

El CONTRACTANT haurà de lliurar a PAIR OF SHOES, o al servei de transport pertinent, directament els béns, sense cap demora indeguda. Si us plau, retorni l’article usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau l’acompanyin, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui a PAIR OF SHOES la seva decisió de desistiment del Contracte.

El Contractant serà l’únic responsable de la disminució de valor de la mercaderia resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i la funcionalitat de la mercaderia.

La nostra garantia comercial no afectarà els drets que té reconeguts per la legislació vigent.

DEVOLUCIONS NACIONALS (ESPANYA PENINSULAR I BALEARS)

Vostè podrà realitzar la devolució de la seva comanda des de la data de realització d’aquest fins a 30 dies després d’haver rebut els articles sol·licitats.

PAIR OF SHOES procedirà a efectuar el reemborsament corresponent una vegada hagi rebut el producte en la seva central i comprovat la integritat i estat dels béns, a excepció de les despeses d’enviament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual rebem en el nostre magatzem i ens cerciorem de la seva completa integritat i bon estat.

Per a realitzar la devolució accedeix al apartat de DEVOLUCIONS

DEVOLUCIONS O CANVIS INTERNACIONALS

3.3.8. Per exercir el dret de desistiment, el CONTRACTANT ha de notificar al PAIR OF SHOES la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca podent-la realitzar mitjançant un correu electrònic a info.eshop@aro.es / eshop@aro.es, en un termini no superior als 14 dies naturals des de la recepció, facilitant les següents dades:

Número de la comanda:
Nom i cognoms:
Model / s a tornar o canviar: (en el cas de més d’un model)
Motiu:
PAIR OF SHOES li comunicarà sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment, i la forma de procedir per a la correcta devolució al seu magatzem a SAX, Alacant.
Així com li facilitarà una factura de devolució per adjuntar a el paquet durant la seva devolució en cas que fos necessari per petició duanera.

3.3.9. El CONTRACTANT haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels béns fins al seu origen, fent-se càrrec de la integritat d’aquests fins a la seva arribada a la central a SAX, Alacant.

Per a això, haurà d’enviar el producte en el seu envàs original, mantenint la integritat d’aquest, adjuntant en la tramesa la factura de devolució facilitada per la seva correcta autorització a través de les diferents duanes, escollint el CONTRACTANT la companyia de transport que millor li convingui per a l’enviament fins al magatzem central de PAIR OF SHOES, en la següent adreça:

PAIR OF SHOES, S.L.
VIALIS-ARO
PLAÇA UNIVERSITAT 8, ENLO 2
08007 BARCELONA
Telf. 932640058

3.3.10. El CONTRACTANT haurà de lliurar a PAIR OF SHOES, o el servei de transport pertinent, directament els béns, sense cap demora indeguda, Si us plau, retorni l’article usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau l’acompanyin en el seu embalatge original mantenint la integritat física del producte i sense cap desperfecte causat per l’ús indegut del producte, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui a PAIR OF SHOES la seva decisió de desistiment del Contracte. Vostè serà l’únic responsable de la disminució de valor de la mercaderia resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i la funcionalitat de la mercaderia

Qualsevol problema o anomalia durant la tramesa s’ha de notificar a PAIR OF SHOES, així com la retenció en qualsevol duana o frontera o la impossibilitat de lliurament per part del CONTRACTANT.
PAIR OF SHOES es compromet ajudar en el possible a l’correcte desenvolupament de les trameses des de qualsevol país per part del CONTRACTANT, però no es fa responsable de la pèrdua o robatori d’aquests durant el procés, caient aquesta responsabilitat en el CONTRACTANT.

QUARTA REEMBORSAMENT .-

PAIR OF SHOES procedirà a efectuar el pagament un cop hagi rebut el producte en el seu central a Sax, Alacant, i comprovat la integritat i estat dels béns.

El dit reemborsament s’efectuarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel CONTRACTANT per a la transacció inicial, tret que el CONTRACTANT hagi disposat expressament el contrari ; en tot cas, PAIR OF SHOES no incorrerà en cap despesa extra com a conseqüència del reemborsament.

En cas de desistiment per part del CONTRACTANT, us seran retornats tots els pagaments realitzats (a excepció de les despeses d’enviament), sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la recepció del producte en el nostre magatzem i de la seva completa integritat i bon estat.

Només serà el CONTRACTANT responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s’entén sense perjudici de les excepcions al mateix que la pròpia legislació fixa. De forma enunciativa i no exhaustiva, no podrà exercir-se aquest dret en relació a béns que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, incloent-se expressament, els productes que hagin estat personalitzats a sol•licitud del consumidor així com aquells susceptibles de còpia i que hagin estat desprecintats pel CONTRACTANT.

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT .-

5.1. Pagament .- El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l’import pel producte efectivament sol•licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Importe.- La remuneració pel producte efectivament sol•licitat pel CONTRACTANT, serà l’assenyalada en la pàgina web i la que figuri a la sol•licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol•licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc web inclouen l’IVA, l’import del qual serà calculat en el moment de formalitzar la comanda, segons correspongui.

Al preu que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts caldrà sumar les despeses d’enviament pertinents. PAIR OF SHOES, s’obliga a informar del cost de les despeses d’enviament sempre prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia compra i al correu electrònic de confirmació de la mateixa.

5.1.2. Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant:

• Targeta de crèdit: introduint les seves dades en el TPV virtual existent en el lloc web. Mitjançant l’acceptació d’aquest mitjà de pagament, el CONTRACTANT confirma estar autoritzat a l’ús de la targeta utilitzada a aquest efecte, sent el titular d’aquesta. Els pagaments amb targeta queden sotmesos al que s’estableix en la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot el relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació.

• Paypal

• Transferència bancària: Només utilitzable amb el nostre coneixement previ i en casos d’excepció. En aquest cas de pagament per transferència bancària, no es considerarà efectuat el mateix ni consolidat la comanda, fins a la comprovació de la recepció de la transferència per l’import de la compra.

• Bizum

• Divideix en 3 el teu pagament: Divideix el pagament de la teva comanda en 3 pagaments iguals, sense cap cost afegit. Un pagament al mes. Sense més. A l’instant i sense paperassa.

Per exemple, si tries pagar una comanda de 100€ en 3 mesos, pagaries 33,33€ en el moment de la compra i altres 33,33€ els dos mesos següents. El cobrament mensual és automàtic en la teva targeta. Sempre el mateix dia del mes que vas fer la compra. Si aquest dia no és el millor per a tu, podràs canviar-lo sense cost extra cap.

Així de fàcil i ràpid és dividir en 3 el teu pagament amb SeQura:

  1. Selecciona Divideix en 3 de SeQura com a forma de pagament en finalitzar la teva compra.
  2. Introdueix les teves dades (DNI i mòbil) i abona el primer pagament (1/3 de la comanda).
  3. A gaudir de la teva compra! La resta de pagaments es faran automàticament cada mes

Si tens dubtes, resol-les aquí.

• Paga Després (fins a 7 dies després de l’enviament): Rep la teva comanda i comprova’l tranquil·lament abans de pagar. Quan la teva comanda surti de la botiga t’avisarem i tindràs 7 dies per a comprovar i pagar, sense despeses addicionals.

Així de fàcil, ràpid i segur és comprar amb Paga Després de SeQura:

  1. Selecciona Paga Després com a forma de pagament en finalitzar la teva compra.
  2. Introdueix les teves dades (DNI i mòbil). Sense introduir dades de pagament i sense cost afegit.
  3. A gaudir de la teva compra! Comprova la teva comanda i paga’l fins a 7 dies després de l’enviament. SeQura t’avisarà per email de la data i mètode de pagament.

Si tens dubtes, resol-les aquí.

5.2. Responsabilitat del CONTRACTANT .- En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:

5.2.1. El CONTRACTANT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels Productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de PAIR OF SHOES, realitza el lliurament dels productes sol•licitats.

5.2.2. El CONTRACTANT es compromet a comprovar el bon estat del Producte davant el tercer que, per compte de PAIR OF SHOES, realitzi el lliurament del producte sol•licitat, indicant en aquest mateix instant qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge.

Si posteriorment, un cop revisat el contingut, el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com, cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats per la tramesa, aquest es compromet a comunicar-ho a PAIR OF SHOES en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la recepció del producte.

SISENA.- RESPONSABILITAT .-

6.1 .- PAIR OF SHOES en cap cas serà responsable de:

6.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

6.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

6.2.- PAIR OF SHOES es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Així mateix, PAIR OF SHOES col•laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il•lícita.

SETENA.- DRETS D’AUTOR I MARCA .-

PAIR OF SHOES informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de PAIR OF SHOES. Les marques dels productes que PAIR OF SHOES ven a través de la pàgina web pertanyen als seus legítims propietaris. PAIR OF SHOES pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol•licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE .-

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per determinar el lloc de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions Generals, s’estarà al que disposa l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

NOVENA NUL•LITAT DE CLÀUSULES .-

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul•la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. PAIR OF SHOES podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de PAIR OF SHOES.

RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

Com a consumidor, si tens queixes o reclamacions pots dirigir-nos-les a la següent adreça de correu electrònic:  info.eshop@aro.es / eshop@aro.es A més, en el cas que hagis adquirit un article de manera en línia a través de la nostra pàgina web i consideris que els teus drets han estat vulnerats, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, t’informem que tens dret a acudir a un procediment de resolució alternativa de conflictes en línia en matèria de consum. Podràs sol·licitar aquest procediment en la plataforma que trobaràs en la següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.