Avís legal

AVÍS LEGAL

1. EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 34/2002,
D’11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ
ELECTRÒNIC (D’ara endavant LSSI), PASSEM A INDICAR:

Titular de la pàgina web: Pair of shoes,
S.L. (d’ara endavant “PAIR OF SHOES”).

Adreça: Plaça Universitat 8, ent-2, Barcelona

CP: 08007

NIF: B62085477

info.eshop@aro.es o eshop@aro.es

Dret de la informació.

L’accés i/o ús del Lloc web li atribueix la
condició d’usuari, i accepta, des d’aquest accés i/o ús, el present Avís
Legal.

L’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) pot
posar-se en contacte amb PAIR OF SHOES a través de la següent adreça de
correu electrònic: info.eshop@aro.es o eshop@aro.es o través del telèfon: 932640058

2.- ÚS DEL LLOC WEB

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc web
. El Lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics,
dibuixos, dissenys, fotografies, continguts multimèdia, i informacions (d’ara endavant
, “Continguts”) pertanyents a PAIR OF SHOES
o a tercers als quals l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels
Continguts i serveis oferts a través del Lloc web i amb caràcter
enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(i)            Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o
contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii)           Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc
web de PAIR OF SHOES, dels seus proveïdors o de terceres persones.

(iii)         Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o
qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar
els danys anteriorment esmentats.

(iv)          Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de
PAIR OF SHOES, tercers proveïdors i altres usuaris.

(v)           Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés
del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública,
transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització
de PAIR OF SHOES.

(vaig veure)          Suprimir, ocultar o manipular els Continguts subjectes a
drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives d’aquests
drets de PAIR OF SHOES o de tercers incorporats als Continguts,
així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació
que puguin inserir-se en els Continguts.

PAIR OF SHOES adverteix que els materials
continguts en aquest Lloc web han estat inclosos a mer títol informatiu, per
la qual cosa resulten insuficients per a prendre decisions o assumir posicions en un
cas concret.

PAIR OF SHOES tindrà dret a investigar i denunciar
qualsevol de les conductes esmentades d’acord amb la Llei, així com a
col·laborar amb les autoritats en la recerca d’aquestes actuacions.

PAIR OF SHOES podrà suspendre temporalment i sense
previ avís, l’accessibilitat al Lloc web amb motiu d’operacions de
manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les
circumstàncies ho permetin, PAIR OF SHOES comunicarà a l’Usuari, amb antelació
suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis. PAIR OF
SHOES no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels
Continguts inclosos en el Lloc web.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots i cadascun dels drets de propietat
intel·lectual sobre el contingut i el disseny gràfic d’aquest Lloc web (a títol
enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o
logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de
materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament,
accés i ús, etc.) són propietat exclusiva de PAIR OF SHOES o d’un tercer
que PAIR OF SHOES hagi autoritzat el seu ús. Per tant, PAIR OF SHOES té el
dret exclusiu d’explotació d’aquests continguts i disseny gràfic.

Per això, en virtut del que es disposa en el Reial decret legislatiu
1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Propietat Intel·lectual, i en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, de 7
de desembre, de Marques, així com qualsevol altra legislació complementària en
matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció,
transmissió, adaptació, traducció, distribució o comunicació pública,
inclosa la posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació comercial
i/o modificació de tot o part del contingut del Lloc web
, excepte autorització prèvia i expressa de PAIR OF SHOES.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de
Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PAIR OF SHOES. Es permet, en
aquest sentit, la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del Lloc
web en tant això sigui estrictament necessari per a l’ús i visualització
del Lloc web des d’una ordenadora/Tauleta o telèfon personal.

La legitimitat dels drets de propietat
intel·lectual o industrial sobre els continguts aportats pels Usuaris és de
l’exclusiva responsabilitat d’aquests, que respondran enfront de qualsevol
reclamació de tercers derivada de l’ús il·lícit dels continguts del Lloc web.

4.- PROTECCIÓ DE DADES

L’ús d’aquest Lloc web pot requerir que els
Usuaris proporcionin dades personals. PAIR OF SHOES tracta aquest tipus d’informació
d’acord amb la legislació aplicable, i la recull en la seva Política de Privacitat

5.- RESPONSABILITAT I GARANTIES

PAIR OF SHOES declara que ha adoptat totes les
mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i tenint en compte l’estat
actual de la tecnologia, per a permetre el correcte funcionament i l’absència
de virus i components nocius en el seu Lloc web.

No obstant això, PAIR OF SHOES no pot ser
considerada responsable per:

(i)            la falta de continuïtat i disponibilitat dels
Continguts i Serveis;

(ii)           la presència d’errors en aquest Contingut o la falta
de correcció dels defectes que poguessin existir;

(iii)         la veracitat, integritat o actualització de les dades
facilitades pels Usuaris;

(iv)          la interrupció del funcionament del Lloc web o
fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos
causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, centres de
dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, produïts
en el curs del seu funcionament;

(v)           la presència de virus o altres components nocius;

(vi)          qualsevol mal causat per tercers que infringeixin o
vulnerin els sistemes de seguretat de PAIR OF SHOES.

PAIR OF SHOES podrà suspendre temporalment i sense
previ avís, l’accessibilitat al Lloc web amb motiu d’operacions de
manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les
circumstàncies ho permetin, PAIR OF SHOES comunicarà a l’Usuari, amb
antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels Serveis.

PAIR OF SHOES no es responsabilitza de l’ús que
els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc web.

6.- DURADA I MODIFICACIÓ

El present Avís Legal estarà vigent amb caràcter
indefinit, podent PAIR OF SHOES efectuar canvis sobre les condicions
especificades en aquest, i que entraran en vigor des del moment de la seva
publicació.

PAIR OF SHOES podrà suprimir, afegir o canviar
tant els Continguts com els serveis que presta, així com també la forma
en la qual els mateixos apareguin localitzats o presentats. S’entenen com a
vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en el qual l’Usuari
accedeixi al Lloc web de PAIR OF SHOES.

L’accés i/o l’ús del Lloc web s’entendrà com
una acceptació per part de l’Usuari del present Avís Legal i les seves condicions
i, en el seu cas, els canvis efectuats en aquestes.

7.- ENLLAÇOS

PAIR OF SHOES no assumeix cap responsabilitat
sobre els enllaços a altres aplicacions o llocs web que es trobin en el
Lloc web de PAIR OF SHOES, podent dirigir a l’Usuari a altres aplicacions o
llocs web sobre els quals PAIR OF SHOES no té cap mena de control.

En aquest sentit, PAIR OF SHOES no es fa responsable
de la informació continguda en aquests enllaços de tercers ni de qualssevol
efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

Per tant, la inclusió de vincles amb altres
llocs web o aplicacions no implica l’aprovació dels seus continguts per part
de PAIR OF SHOES ni l’existència de cap mena d’associació entre PAIR
OF SHOES i els seus titulars.

En conseqüència, l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva
responsabilitat al Contingut i en les condicions d’ús que regeixin en aquests

8.- SALVAGUARDA I INTERPRETACIÓ

Aquest Avís Legal constitueix un acord entre cadascun
dels Usuaris i PAIR OF SHOES.

Si l’autoritat competent declara que una disposició
és il·legal, invàlida o inaplicable, aquesta declaració respecte a una o
diverses clàusules s’entendrà sense perjudici de la validesa de les altres
clàusules.

El fet que PAIR OF SHOES no exigeixi el
compliment estricte de cap de les disposicions del present Avís Legal
no constitueix ni pot interpretar-se de cap manera com una renúncia de la seva
part a exigir el compliment estricte en el futur.

9.- INFORMACIÓ GENERAL

PAIR OF SHOES perseguirà l’incompliment del present
Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal,
exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en
dret.

10.- NOTIFICACIONS

PAIR OF SHOES podrà realitzar les oportunes comunicacions a través de l’adreça de correu electrònic facilitada pels Usuaris en els formularis de registre o a través de qualsevol altre mitjà facilitat en les dades de contacte de l’Usuari.

11. PROMOCIONS I CONCURSOS.

La participació en promocions i concursos que organitzi PAIR OF SHOES des de la seva Pàgina web es durà a terme mitjançant links o enllaços amb una aplicació de tercers, i s’administrarà des de la pàgina principal d’aquesta aplicació (podent fer ús del timeline de les xarxes socials), o en l’espai de l’aplicació allotjada en una pestanya de la Pàgina web.

Així mateix, la participació està exclusivament dirigida a majors de 18 anys pel que els menors d’aquesta edat, no podran intervenir. En el cas que participi en algun concurs o promoció de la pàgina web de PAIR OF SHOES, s’entendrà que vostè és major de 18 anys, que ha entès i comprès aquest Avís legal i que accepta el seu contingut sense reserves i de manera íntegra. Sense perjudici de l’anteriorment indicat, cada promoció o concurs tindrà les seves bases legals específiques, que hauran de ser acceptades expressament com a pas previ a la teva participació.

Cal agregar que PAIR OF SHOES solament notificarà el/els guanyador/és mitjançant la seva publicació en la Pàgina web, justament podent fer-ho mitjançant les xarxes socials. PAIR OF SHOES mai informarà a través de correu electrònic o postal, SMS, xat o una altra forma que existís per a realitzar comunicacions.

En concret, les xarxes socials (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter i Google plus) no estan associades, ni patrocinades, avalades o administrades de cap manera a les promocions i concursos que realitza PAIR OF SHOES. Quan l’usuari intervingui i proporcioni les seves dades en qualsevol de les promocions o concursos, quedaran registrats en la titularitat de PAIR OF SHOES i no de les esmentades xarxes socials.